Truyện thần thoại VẠN PHẬT – hồi 1

Thần thoại vạn vật
HỒI 1 : TÂY THIÊN THỤ PHONG
Chuyện kể rằng sau khi thầy trò Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh được Đại Tạng Kinh trở về Đông Độ dâng lên Đường Thái Tông rồi cùng Tứ đại Kim Cương trở lại Tây Thiên để Phật Như Lai thụ phong. Phật gia mở hội mời chư Thiên trong tam giới về Linh Sơn Chùa Đại Lôi Âm mừng thầy trò Đường Tăng về phật quốc.
Trước điện Đại Hùng của Lôi Âm Tự, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni truyền thụ phong :
Tôn Ngộ Không làm Đấu Chiến Thắng Phật
Đường Tăng làm Chiên Đàn Công Đức Phật
Sa Tăng làm Bát Bửu Kim Thân Bồ tát
Bát Giới làm Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ tát
Long Mã làm Bát Bộ Thiên Long Bồ tát
Thần thoại vạn vật
Chuông điện Đại Hùng ngân vang chào đón tân Phật mới. Hàng ngàn hoa sen của chư Phật , chư Bồ tát từ khắp mười phương thế giới được dâng đến cúng dường..
Ngọc Hoàng Thượng Đế ở Điện Linh Tiêu trên Thiên Đình thì cử thiên sứ Thái Bạch Kim Tinh đến mừng lễ.
Tây Vương Mẫu ở Diêu Trì Cung thì truyền Tiên nữ dâng đào Tiên.
Ðại diện cho thiên binh thiên tướng nhà Trời là Thác Tháp Lý Thiên Vương , Na Tra Thái Tử và Vũ Khúc Tinh Quân…
Thiên Tiên thì có Xích Cước Đại Tiên
Di La Cung của ông Chúa Tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn thì cử tiên sứ Nam Cực Tiên Ông
Bắc Cực Thiên Đình của ngài Tử Vi Đại Đế là vị Chúa Tể của bầu trời và muôn vạn vì sao Tinh tú phái thiên sứ Nam Tào Bắc Đẩu.
Dữ Thế Đồng Quân là Trấn Nguyên Tử giáo chủ Địa Tiên sai Gia đồng mang Nhân Sâm Quả đến dâng lễ
Đại địa chi Mẫu bà Hậu Thổ Nương Nương thì sai cử các Thổ địa , Thổ hoàng..
Các thần, tiên : Lê Sơn Lão Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tứ đại Thiên Vương, Nhị Lang Thần Dương Tiễn.. Cũng lần lượt về Lôi Âm Tự
Chư Thiên đã hội về Linh Sơn. Thần tiên gặp gỡ mừng vui, chuyện trò, thăm hỏi.. xảy thấy từ ngoài cửa điện Đại Hùng của Lôi Âm Tự có hai Tiên nữ của Diêu Trì Cung mặt buồn rầu lo sợ đến trước Phật Như Lai quỳ xuống tâu rằng :
– Bạch Phật Tổ các tiểu Tiên vâng lệnh Vương Mẫu Nương Nương mang năm quả Đào Tiên từ thượng giới xuống trần gian mừng lễ thụ phong. Khi các tiểu Tiên đến chân núi Linh Sơn thì xuất hiện một cơn gió lốc cuốn qua cướp lấy các quả đào mang đi. Chúng tiên không làm gì được.. đành vào đây tâu chuyện, xin tội trước Phật Tổ .
Hai Tiên nữ vừa thưa xong thì lại thấy hai tiểu đồng bên Ngũ Trang Đại Quán của Trấn Nguyên Đại Tiên cũng đến gặp Phật thưa chuyện bị mất quả Nhân Sâm cũng vì cơn gió lạ ..
Chư Thiên nghe các tiên tâu chuyện mất trộm Thánh quả của trời đất, ai cũng lặng yên trầm tư. Vì trong tam giới núi Linh Sơn là Thánh địa linh thiêng tôn nghiêm nhất ở cõi trần gian. Không có yêu ma nào dám bén mãn đến, kể cả các Ma Vương cũng phải kính nễ nhưng hôm nay xuất hiện việc đánh cướp đào Tiên, Nhân Sâm quả ngay trên đất Phật thì chuyện thật khó tin.. làm chư thiên hoang mang. Phật Tổ thấy vậy trấn an :
– Các Tiên nữ, Tiên đồng hãy mau đứng dậy. Ta cảm ơn các Tiên đã nhọc công mang quà quý giá của trời đất đến mừng hội. Do có kẻ cố ý đánh cắp thì các Tiên không thể tránh khỏi. Xin chớ lo nghĩ muộn phiền.. Để Ta hỏi chư Thiên xem ai có thể lấy lại được các Thánh quả ..
Như Lai liền hỏi :
– Các Tiên, Bồ tát đều thần thông quảng đại, vậy vị nào biết được vì đâu cơn gió lạ lại cướp đi các thánh quả của trời đất ?
Chư Thiên im lặng không ai nói rằng.. chỉ quay về hướng Nhị Lang Thần Dương Tiễn như hy vọng vị Thần này có thể biết được nguyên do.. Vì Dương Tiễn có mắt Thần thứ ba giữa trán nhìn xuyên thấu vạn vật, sanh linh, đoán biết yêu ma rất tài giỏi, vang danh trong giới thần Tiên. Thấy ai cũng hướng về mình.. Nhị Lang Thần liền bước ra mà cung kính, thưa rằng :
– Bạch Phật Tổ và chư Thiên. Đệ tử có Âm Dương thần Nhãn thứ ba nhìn biết mọi chuyện nhân gian nhưng chỉ thấy nhìn trực giác.. Còn việc đánh cắp đã xảy ra trước đó. Tiểu thần không thể đoán được, xin đắc tội…
Nghe Nhị Lang Thần tâu vậy.. Di Lạc Bồ tát và Thanh Tịnh Thí Phật cũng bước ra chỗ Nhị Lang Thần đứng, rồi cùng chấp tay xá Thích Ca mà bạch rằng:
– Chúng đệ tử vừa dùng Tuệ Nhãn thần thông của nhà Phật tìm kẻ đánh cắp.. Thấy được một con Khỉ to lớn nó ẩn mình trong trận gió lốc.. cướp lấy đào Tiên và Nhân Sâm quả rồi cuốn mình theo gió bay đi. Không biết lai lịch con khỉ ấy thế nào, kính xin Phật Tổ chỉ dạy.
Lại nói Đấu Chiến Thắng Phật là Tôn Ngộ Không từ đầu đến giờ đứng lặng im theo dõi nghe nói có yêu ma đến Linh Sơn làm loạn. Ngộ Không muốn lấy ngay thiết bảng đi xuống chân núi tìm con yêu ấy cho ra chân tướng.. Nhưng nghĩ lại bây giờ mình đã thành Phật nên phải điềm tĩnh , không nóng vội, ồn ào như trước nữa, kẻo chúng Tiên nó chê cười.. Nghĩ vậy nên thôi, kiên nhẫn chờ đợi Phật Tổ phán dạy..
Thích Ca Như Lai thấy không còn ai tâu gì, bèn ôn tồn bảo :
– Chư Thiên hãy chờ Ta trong giậy lát..
Nói rồi Thích Ca vận thần thông mở Đại Phật Nhãn phóng quang minh ra Tam thiên đại thiên thế giới, xuyên qua tam giới.. Xuyên qua cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Quang minh của Như Lai chiếu sáng khắp mười phương từ Diêm La địa phủ đến các cung trời, cõi phật.. Đến tận thế giới trang nghiêm của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Thần dân ở cõi nước này bỗng thấy hào quang sáng ngời khắp mọi nơi, không biết từ đâu đến… Chư Bồ tát liền vào Minh Tự Cung tâu lên Phật Đại Thông Trí Thắng. Phật nghe liền ra khỏi Cung nhìn thấy hào quang sáng lòa, biết là quang minh của Phật Tổ Như Lai.. Phật bèn ca ngợi hết lời, tán thán pháp lực vô biên của Thích Ca Mâu Ni.
Rồi Phật Đại Thông Trí Thắng dạy các Bồ tát, đệ tử mình rằng :
– Phật Tổ Thích Ca Như Lai trong những tiền kiếp trước cùng với Phật A Di Đà và chư Phật đều là các Đệ tử của ta. Sau đó chư phật trãi qua nhiều kiếp tu hành đắc quả mỗi Vị thành một Giáo chủ cai quản ở mỗi phương. A Di Đà cai quản Tây phương Cực Lạc. Dược Sư cai quản Đông phương Tịnh Lưu Ly. Thích Ca Mâu Ni thì làm giáo chủ Trung phương Sa Bà thế giới. Nhưng trong tất cả chư Phật duy nhất chỉ có mình Thích Ca tu luyện thành Bất Diệt Kim Thân Lục Trượng ( mình Vàng cao sáu trượng bất hoại ), Thích Ca trở thành bậc Đại giác ngộ Chí tôn vô thượng của toàn phật giới.
Hôm nay Ngài phóng quang minh ra khắp Hoàn vũ là truy tìm các Ma Vương đang lẫn trốn.. Quang minh của Ngài đã đến thế giới của chúng ta, toả sáng soi tìm khắp nơi.. có thể là Ma Vương đã đến đây.. Vậy các đệ tử hãy cùng ta mau đến tháp Cửu Giác Đài thăm còn chi bảo Xá Lợi Bạch Ngọc..
Truyền dạy xong Phật Đại Thông Trí Thắng cùng chư bồ tát đằng vân bay đến nơi Đài tháp rồi lên tầng cao nhất thấy không còn viên Bạch Ngọc Xá Lợi. Phật Đại Thông khinh hãi thốt lên :
Bạch Ngọc Xá Lợi là báu vật vô song. Không phải ai cũng lấy được nó. Xá Lợi to như cái bát nhưng nặng như quả núi và phát ra bạch quang, hút lấy tu vi của ai chạm tay vào nó.. Chỉ có Thần tiên nào pháp lực thông thiên không thuộc ngũ hành tam giới thì mới có thể lấy cắp được. Bạch Ngọc Xá Lợi mất chỉ có thể các Ma Vương mới làm được.. nếu Ma Vương lấy luyện thành Xá Lợi Hắc thì Tam giới sẽ gặp đại họa ..
Thiên cơ đã định.. Than rồi Phật Đại Thông Trí Thắng dẫn các đệ tử lặng lẽ quay về Minh Tự Cung..
Trở lại chuyện Phật Như Lai sau khi dùng Đại Phật Nhãn soi khắp tam giới biết rõ hết sự tình mọi việc.. Phật Tổ liền nói với chư thiên và đệ tử rằng:
– Thế gian có thêm một Thạch Hầu trong Tứ Hầu Hỗn Thế đã xuất hiện. Thuở chốn hồng hoang khai thiên lập địa. Thú lấy Kỳ Lân làm Đầu. Chim muôn lấy Phượng Hoàng làm Chúa gọi là Bách Điểu Chi Vương. Trời đất có ngũ Tiên là : Thiên, Địa, Thần, Nhân, Quỷ. Có ngũ Trùng là : Luy, Lân, Mao, Vũ, Côn. Ngoài ra còn có Tứ Hầu Hỗn Thế không thuộc mười loại này. Bốn loài Khỉ này không thuộc Ngũ hành Tam giới nên gọi là Hỗn Thế.
+ Tôn Ngộ Không là Linh Minh Thạch Hầu ( Khỉ Linh ) trong nhóm Tứ Đại đã thành chánh quả Phật.
+ Khỉ thứ hai là Lục Nhĩ Di Hầu con Giộc 6 lỗ tai đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết .
+ Khỉ thứ ba là Xích Khao Mã Hầu ( Khỉ mặt Đỏ đuôi cụt ) được sinh ra từ tảng đá ở chân núi Linh Sơn qua ngàn năm hấp thụ linh khí của trời đất , thường ngày vào Lôi Âm nghe Ta giảng Kinh, tu luyện đắc Đạo. Thần thông quản đại biết 36 phép Thiên Cang thông thạo 72 Phép Địa Sát… Sinh ra trước cả Tôn Ngộ Không , đắc đạo ở nhà Phật nhưng không theo đường chính quả vì tham vọng Ma Vương làm Chúa Tể ma giới. Hắn ẩn mình 600 năm qua không xuất hiện sớm, tu luyện chờ đợi Thiên Cơ..
– Xích Khao Mã Hầu lên tận thế giới Trang Nghiêm của Thầy ta là Phật Đại Thông Trí Thắng đánh cắp Bạch Ngọc Xá Lợi rồi về ngang Linh Sơn hội hóa cuồn phong cướp đi đào Tiên, Nhân Sâm quả. Hắn đang mang Xá Lợi trốn xuống Địa Phủ đã vào 18 tầng địa ngục U Minh Giới của Địa Tạng Vương cho Bạch Ngọc hấp thụ tất cả Ma khí cõi Âm luyện thành Xá lợi Hắc triệu hồi quần ma, để hắn xưng làm Thiên Ma tam giới.
Phật Tổ kể xong chư Thiên náo động, xôn xao.. Vì trước đây hai thạch hầu là Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Di Hầu đã làm cho trời đất điên đảo giờ còn thêm một thạch hầu nữa không biết Tam giới sẽ ra sao.. Lúc này Na Tra Thái Tử bước ra tâu rằng :
– Bạch Phật Tổ. Trời đất có bốn loại Thần Hầu Hỗn Thế nằm ngoài ngũ hành tam giới. Đã xuất hiện ba Thạch Hầu còn Khỉ thứ tư ở đâu , thân thế của hắn thế nào kính mong Phật Tổ chỉ dạy cho chư Thiên được rõ..
Phật Như Lai nói:
– Thạch hầu loài Khỉ thứ tư Thông Bích ( Tuý ) Viên Hầu, còn Vượn lưu ly là viên đá ngọc Bích ngàn năm trên thế giới Tây phương Tịnh thổ của Tiếp Dẫn đạo sư. Nó hấp thụ linh khí miền Tịnh thổ thanh tịnh sinh ra Viên Hầu tu luyện đắc đạo. Hiện làm đệ tử canh giữ đánh khánh ở Tây Phương Cung.
Na Tra nghe rồi lạy tạ lui ra. Phật Tổ không nhắc chuyện đánh cắp nữa… Truyền gióng Khánh tiếp tục ngày hội .
Nam Cực Tiên Ông cưỡi Hươu Sao mang Cỏ Thoạt Bông Hương quý giá từ Di La Cung Cõi Trời đến dâng xin Như Lai nhiệm lễ.
Đông Hải Long Vương dâng San Hô ngàn năm
Thái Bạch Kim Tinh dâng Chuỗi hạt Lưu Ly quà của Thượng Đế cho Chiên Đàn Công Đức Phật ( Đường Tam Tạng )
Các Thổ Địa cúng dường Hoa Vô Ưu miền núi Tuyết Sơn quý giá
Linh Cát Bồ tát tặng cho Thắng Phật ( Tôn Ngộ Không ) viên Định Phong Châu làm Bảo vật hộ thân. …Chư Thiên , Thần tiên lần lượt thay nhau dâng lễ vật mừng hội.
Như Lai và thầy trò Đường Tăng vui mừng cảm tạ thâu lãnh .
Thấy ai cũng được cúng dường lễ vật… Chỉ riêng mình không có .. Trư Bát Giới ấm ức đến trước mặt Phật Tổ mà bạch rằng :
– Con cũng là Bồ tát Sứ Giả của nhà Phật sao không có quà cáp lễ vật lương bổng gì.. thì sau này lấy gì mà sống thưa Như Lai ?
Phật Tổ nghe tâu bật cười liền bảo :
Tịnh Đàn Sứ Giả chớ có lo… Quà cáp của hôm nay mang giá trị tinh thần, góp phần cho Lễ hội thêm rộn ràng sinh động con không nên bận tâm mà sinh ra phiền não… tham sân si… Phải dứt bỏ lòng trần mới chứng quả Bồ tát.
Như Lai dạy tiếp:
– Con sẽ lưu lại nơi đây làm Sứ giả của Lôi Âm. Bá tánh khắp bốn Bộ châu tín ngưỡng Phật giáo ta rất nhiều, thờ phượng cúng bái khắp nơi.. Con sẽ thay nhà Phật tha hồ mà đi hưởng lộc của bá tánh, độ phúc cho dân…
Nghe Phật Tổ dạy phải Bát Giới mừng lơn lạy tạ.
Rồi Như Lai cho gọi Đường Tăng, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng cùng đến mà dạy :
– Đấu Chiến Thắng Phật con hãy về phương Bắc cách đây hơn mười cõi nước Phật có một Thế giới Đại Hỷ, Thế nhân nơi đó chưa biết về Phật pháp.. Con đến đó truyền Phật pháp giáo hóa chúng sanh cho cõi nước ấy.
Tôn Ngộ Không vâng lời nhậm chỉ, lạy tạ lui ra.
Như Lai phán tiếp :
– Chiên Đàn Công Đức Phật cũng về phương Bắc có một thế giới tên là Thiên Lạc. Phật hãy đến đó mà hóa độ chúng sanh ở cõi nước ấy. Sa Tăng bồ tát sẽ theo Phật làm thị giả, phò tá bên thầy.
Đường Tăng và Sa Tăng vâng lời Phật dạy, nhậm chỉ, lạy tạ lui ra.
Phán truyền xong, Phật Tổ cho bãi hội. Lôi Âm gióng khánh tiễn đưa chư Thiên về trời. Bát Giới lưu lại Linh Sơn. Đường Tăng, Ngộ Không, Sa Tăng chuẩn bị tiếp độ về nơi thế giới mới.
THIÊN MA hội ngộ KỲ ANH TÀI
Nói về chuyện Xích Khao Mã Hầu đánh cắp Bạch Ngọc Xá Lợi trên thế giới Trang nghiêm của Phật thầy Đại Thông Trí Thắng rồi hắn xuống Âm ty, đi vào mười tám tầng địa ngục của U Minh giới. Hắn đi qua hết các tầng địa phủ và trú ẩn tầng cuối cùng cho Xá Lợi hấp thu đủ hết ma khí . Hắn vào Địa ngục , Mười vị Diêm Vương và Địa Tạng Vương Giáo chủ của U Minh cũng không hề hay biết. Duy nhất chỉ mình con Đế Thính vật cưỡi của Ngài Địa Tạng là nó nghe biết Ma Vương đã xâm nhập U Minh giới…
Nếu là kẻ lạ đột nhập Địa phủ thì con Đế Thính đã đi theo cắn cổ và tha kẻ đó ra khỏi chốn U Minh không ai chạy thoát khỏi nó… Nhưng người đang vào Địa ngục tự do đi lại chốn này có pháp lực hơn cả hai con Thần hầu đại náo Âm phủ năm xưa là Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Di Hầu.. Đụng đến hắn U Minh giới sẽ có đại hoạ nên con Đế Thính không đi bắt Kẻ đột nhập mà chỉ nằm yên ở U Minh Cung lo canh giữ và bảo vệ Chủ nhân Địa Tạng Bồ tát.
Đế Thính có biệt tài thông thiên địa vĩ.. Khi mọp sát xuống đất là nó nghe biết hết chuyển động của vạn vật sanh linh trong trời đất.. Tai nó thính hơn cả tai thần của Thuận Phong Nhĩ canh Cửa trời trên Thiên giới. Nên nó được gọi Vua Thính là Đế Thính.
Địa Tạng Vương là một trong những Đại bồ tát của nhà Phật như Di Lạc, Quan Âm, Địa Tạng Vương, Văn Thù, Phổ Hiền, Linh Cát. Địa Tạng có ít pháp lực nhưng Ngài có một bảo vật hộ thân rất quyền năng là cây Tích Trượng sáu vòng của Phật Như Lai ban tặng để ngài trấn giữ Âm giới. Ma Vương có vào Địa ngục quấy nhiễu cũng không dám hại ngài. Xích Khao Mã Hầu biết rõ điều này nên cũng không muốn đối đầu với Địa Tạng khi hắn chưa luyện thành công Xá Lợi Hắc ..
Ẩn nấp tận cùng Địa ngục luyện Ma pháp bảy lần bảy bốn mươi chín ngày cuối cùng hắn đã thành công. Bạch Ngọc thành Xá Lợi Hắc đen gòm như bóng tối u minh.. Nó bay lên cao xoay vòng phát ra Hắc Quang muôn trượng đầy âm khí. Xích Khao Mã Hầu vui mừng cười vang liên hồi làm khinh động mười tám tầng địa ngục. Hắn mang Xá Lợi Hắc đến U Minh Cung gặp Địa Tạng uy hiếp bảo rằng :
– Địa Tạng giáo chủ.Ta đến đây muốn mượn cây Tích Trượng của Ngài về thế gian làm pháp khí hiệu lệnh quần ma.. Bù lại ta hứa sẽ để cho Bồ tát và âm giới này được bình yên.. Bồ tát thấy điều kiện ta thế nào ?
Địa Tạng Vương ung dung đáp lại :
– Tôn giả là Thần Tiên nơi nào sao xuống tận chốn âm ty mà đòi Bảo vật ? Ta cái quản U Minh thì sao có thể cho Ngươi mượn quyền Trượng và tự do ra vào… Hãy mau trở về Thế gian nếu không sẽ bị đoạ đày Địa ngục
Xích Khao nghe vậy tức giận lớn tiếng lại rằng :
– Bồ Tát ỷ mình có quyền Trượng muốn đối đầu với Ta chăng ? Được lắm.. Ta cũng đang muốn thử xem Tích Trượng sáu vòng với Xá Lợi Hắc cái nào mới là phép Vương của Ma giới ?
Nói xong hắn hiện Xá Lợi Hắc bay lên cao xoay vòng phát ra muôn đạo Hắc Quang đầy ma khí tiến về phía Địa Tạng. Thấy Xá Lợi Hắc biết là phép dữ.. nó sẽ hút tu vi thâu lấy mình.. Địa Tạng liền hiện ngọc Châu Như Ý lên đỉnh đầu làm Hộ thể thần khí phát ra đạo Bạch quang che chở bảo vệ lấy thân. Rồi xuất quyền Trượng lên đánh Xá Lợi Hắc ngăn chặn nó phát quang gây hại…
Hai bảo vật đệ nhất ma khí đánh nhau trên thinh không trong thoáng chốc Xá Lợi Hắc thâu lấy Tích Trượng rồi hút luôn cả ngọc Châu Như Ý… Đia Tạng mất hết pháp bảo không còn vật hộ thân, mặt biến sắc muốn thoát ra khỏi vùng hắc ám của Xá Lợi Hắc liền hóa gió bay đi nhưng bị Hắc quang đánh rơi xuống hiện nguyên hình như cũ.
Con Đế Thính nãy giờ đứng bên ngoài quan sát.. Thấy Chủ nhân Địa Tạng đang lâm nguy nó liền há mồm ra rộng như miệng rồng , nhe hai hàm răng nanh dài sáng oách, gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả U Minh. Tiếng gầm phát ra Âm Công ngăn cản các luồn Hắc quang … rồi nhanh như tia chớp nó lao vào cắp lấy Chủ nhân bỏ lên lưng mình đạp gió bay vút đi ra khỏi âm giới trở về trần gian. Đưa Chủ nhân đến núi Linh Sơn vào Lôi Âm Tự cầu Phật Như Lai cứu viện.
Đế Thính sống ở âm phủ ngàn năm, nó hấp thụ nhiều ma khí.. tu luyện được Âm Công nên chống lại được Hắc Quang của Xá Lợi Hắc cũng hấp thụ từ ma khí dưới địa ngục.. Một trong những Thần thú siêu hạng trong Trời đất mà hắn mới được thấy,.. Đế Thính đi rồi mà hắn cứ đứng nhìn theo trầm trồ, ngợi khen..
Xích Khao đã có Xá Lợi Hắc làm Pháp bảo, lấy được cây Tích Trượng 6 vòng của Địa Tạng làm pháp khí .. giờ hắn lại ao ước có được thêm Đế Thính làm vật cưỡi nữa thì mộng thống lĩnh ma giới sẽ không xa…
Lại nói Đế Thính cõng Địa Tạng Vương ra khỏi U Minh giới về trần gian đến núi Linh Sơn thì gặp ngay hai ông Kim Cương đang đứng chờ trước cửa Lôi Âm . Gặp Địa Tạng hai ông chấp tay thi lễ rồi nói rằng :
– Phật Tổ biết hai Vị đến, nên sai chúng tôi ra đón. Mời hai vị mau vào gặp Như Lai.
Địa Tạng và Đế Thính cùng hai Kim Cương đi nhanh vào Đại Hùng Bảo Điện. Thấy Như Lai Địa Tạng vội quỳ tâu… Phật Tổ đưa tay ra hiệu cho đứng dậy và bảo rằng :
– U Minh Giáo Chủ không cần phải thưa chuyện.. Ta đã rõ hết mọi việc. Con Thần Hầu đó chưa dám đến đây làm khó dễ Ta đâu. Nên hai vị cứ lưu lại Lôi Âm một thời gian.. Khi Tam giới được bình yên rồi hãy trở về Địa phủ.
Địa Tạng nghe Như Lai dạy vậy lấy làm an lòng vui mừng nói :
– Các đệ tử xin tuân chỉ..
Trở lại chuyện Đế Thính cõng Địa Tạng chạy thoát .. Xích Khao cũng rời khỏi U Minh mang Tích Trượng và ngọc Châu Như Ý tìm về Trung Nguyên ở Đông Thắng Thần Châu. Thời đó thế gian chia làm bốn châu: Ðông Thắng Thần châu, Tây Ngưu Hạ châu, Nam Thiện Bộ châu, Bắc Cư Lư châu. Hắn đến núi Linh Đài chiếm lấy động Tà Nguyệt Tam Tinh nơi truyền đạo của Bồ Đề Tổ Sư là thầy Tôn Ngộ Không câu chuyện của hơn 500 năm về trước.
Ngôi Đại Quán của Bồ Đề giờ không còn thần tiên nào ở .. Tường đổ rêu phong, hoang vắng tịch liêu. Nhưng xa xa quanh đó vẫn còn nghe râm rang những câu hát của các Tiều phu lên rừng hái củi :
Non xanh rừng rậm,
Gió vàng reo, lấm tấm lá khô bay
Mộng đời, vừng mây bạc
Lòng đời, chung rượu say
Nghêu ngao vui thú đêm ngày
Búa Tiên củi quế, miễn đầy gánh thôi.
Gặp Tiên thỏ thẻ đôi lời
Ðâu nơi Cực Lạc đâu nơi Huỳnh Đình…
Bài hát của Tiên ông Bồ Đề dạy cho lão Tiều hái củi xưa kia .. vẫn được lưu truyền đến ngày nay cho hậu thế
Bài ca thần tiên thoát tục. Nó hàm ý chứa đựng thân phận một nhân vật ẩn danh xuất thế truyền đạo mà đến ngày nay vẫn chưa ai biết về lai lịch của vị Bồ Đề .. Trở thành bí ẩn lịch sử của giới thần tiên. Ông đã dạy cho thần hầu họ Tôn 72 phép biến hóa làm khuynh đảo Thiên cung lừng lẫy một thời..
Giờ đây Xích Khao hắn lại tìm đến chiếm động Tà Nguyệt Tam Tinh và ngôi Đại Quán của Bồ Đề sư tổ vì hắn cho rằng đây từng là nơi của thần tiên ở, phong thủy đất Thánh sẽ giúp hắn phát vương được uy danh lớn mạnh nhanh chóng và còn muốn khiêu khích để cho Bồ Đề ra mặt.. giải mã bí ẩn thiên sử gần ngàn năm.. cho thế nhân.
Lấy được động và Đại quán. Xích Khao Mã Hầu bắt đầu chiêu mộ binh sĩ, thuộc hạ dễ dàng.. Hắn đi tìm bắt các tiểu yêu, Chúa động khắp nơi về làm thuộc hạ. Trùng tu lại ngôi Đại quán, bắt thuộc hạ xây thành đắp lũy rộng lớn, kiên cố.. Đổi tên Đại Quán thành Ma Cung làm trụ sở cho Ma giới về tụ hội.
Hắn thần thông quảng đại nên không Yêu tinh nào có thể kháng cự lại.. Yêu ma qui phục, ngưỡng mộ kéo nhau về phò tá hắn ngày càng đông đảo.
Thiên Ma đặt trên cửa Ma Cung viên Châu Như Ý của Địa Tạng hào quang lấp lánh.. Sai đám tiểu yêu dựng cột Cờ to sừng sững trước sân, trên lá Cờ đề hàng chữ lớn Ma Cung rồi kéo lên cao cho tung bay phần phật trong gió..
Gặp lúc Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đang ra cửa trời Đông Thiên Môn tuần tra… Thấy dưới trần gian có hào quang chói sáng không biết vật chi… Thiên Lý Nhãn liền mở mắt trời nhìn xuống nhân gian quan sát thấy một động lớn trước cửa động có viên ngọc toả hào quang sáng rực, một cây Cờ trước sân đề hàng chữ Ma Cung.
Hai thiên thần vào ngay Linh Tiêu điện bẩm báo lên Ngọc Hoàng sự việc. Ngọc Hoàng nghe xong liền phán :
– Bọn tiểu yêu nào thật là to gan. Có bản lĩnh gì mà dám lập Ma giáo, muốn chống lại Thiên Đình chăng ? Trần gian đâu còn có Tôn Ngộ Không thứ hai mà muốn sinh đại loạn… Các thiên thần dám sát theo dõi động tĩnh bọn tiểu yêu này… có gì thì bẩm báo ngay lên Trẫm . Ta sẽ cho thiên binh xuống bắt chúng về trị tội.
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nghe Ngọc Hoàng phán liền vâng dạ…tuân chỉ lui ra..
* * *
Ma Cung mới xuất hiện được quá tuần thì tiếng tăm đã vang xa… Trở thành tâm điểm của sự dòm ngó khắp nơi từ Thiên Đình cho đến thần, tiên , ma giới…
Chúa yêu của ba mươi sáu động ở xa kéo nhau đến bao vây Ma Cung đòi thách đấu với Cung Chủ … rồi sau đó tất cả cũng phải quy phục xin gia nhập làm ba mươi sáu Tướng Soái đầu tiên phò tá Ma Cung.
Tiếng tăm lại càng lan xa hơn… Không yêu tinh nào còn dám đến tranh tài hay sinh sự nữa .. Thuộc hạ Ma Cung đồng lòng tôn Cung chủ Xích Khao Mã Hầu lên làm THIÊN MA cai quản Ma Cung và lãnh đạo toàn thể Ma tộc.
Sáng nọ một ngày trong lành xuất hiện một chàng trai đòi gặp Thiên Ma… Bị các tướng chặn lại, hắn đánh cho ba mươi sáu tướng soái phải tháo chạy tan tác .. Nghe tiếng động bên ngoài Thiên Ma liền ra khỏi Cung thấy một chàng nam nhân khôi ngô tuấn tú, thần khí dũng mãnh hiên ngang , mắt sáng rực như sao , khí chất của một anh tài xuất chúng..
Thấy chàng trai dáng vóc phi phàm Thiên Ma cảm mến trọng người tài.. muốn thu phục về với mình nên lên tiếng chào hỏi niềm nở mà không hề nổi giận vì các Tướng của mình mới bị chàng này đánh cho một trận…Thiên Ma nói :
– Chào tôn giả ! Quý danh là chi, từ đâu đến đây muốn tìm gặp ta có việc gì chăng ?
Chàng trai không trả lời câu hỏi của Thiên Ma mà gằn giọng hỏi lại :
– Ngươi chính là người xưng làm Thiên Ma muốn lãnh đạo Ma tộc ? Vậy để coi bản lĩnh của ngươi thế nào rồi hãy nói chuyện sau…
Nói xong hắn phi thân lộn một vòng bay lên thinh không, ở trên cao dùng bàn tay đánh ra một chưởng hào quang sáng lóa thẳng xuống đầu Thiên Ma..
Thiên Ma đứng dưới vận thần thông đưa hai tay lên đỡ chưởng giáng xuống đầu mình nặng như núi… một tiếng ầm nổ vang.. Thiên Ma bị đẩy lùi đi ba bước mới trụ lại được , huyết mạch náo loạn chạy rần rần trong cơ thể.. Đây là lần đầu tiên trong chiến trận chạm phải cao thủ thật sự..
Còn phía chàng trai nam nhân sau tiếng nổ vang thì bị hất tung bay lộn ngược lên thinh không mấy vòng về phía sau khi còn trên không trung hắn dùng tuyệt kỹ của nhà Phật há miệng nhả ra một hoa sen, nó vụt lớn nhanh thành tòa sen bề ngang cả trượng hào quang lấp lánh lơ lững trên không.. đón chàng trai rơi xuống, hạ cánh nhẹ nhàng ngồi xếp bằng lên đài sen trong tư thế Phật ngồi kiết già, lưng thẳng đứng, hai tay bắt Ấn tam muội, mắt nhắm hờ, thân hiện ra nguyên hình người có ba đầu, bốn tay, với các gương mặt đẹp như hoa. Tay cầm các món binh khí : Đao, Chuỳ, Cung, Kiếm.. hùng dũng, uy nghi. Hào quang từ dưới tòa sen và trên ba đầu toả ra sáng rực một vùng. Tựa như Đức Chuẩn Đề mười tám tay, cưỡi Khổng Tước Minh Vương giáng hạ.
Thiên Ma và ba mươi sáu tướng soái,, hàng trăm thuộc hạ, yêu tinh đứng nhìn nam nhân ba đầu đến ngẩn ngơ…. Không ngờ thế gian xuất hiện một anh tài lại đẹp như Thiên thần.. đến cả yêu tinh mà cũng phải gắm nhìn khen ngợi. Bỗng nghe tiếng nói vang lên làm cho cả quần hùng chợt tỉnh…
– Thiên Ma giỏi lắm. Đỡ nỗi Giáng Ma Kim Cang chưởng của ta luyện cả ngàn năm. Giờ muốn xem bản lĩnh ngươi tiếp đây..
Nói xong bốn tay hắn cầm các món bình khí cưỡi hoa sen lướt hào quang bay về phía Thiên Ma.
Đã đến lúc phải so tài cao thấp tranh hùng. Phải thắng mới giữ được chàng trai phi phàm này. Nghĩ rồi Thiên Ma rút nhanh ra cây Tích Trượng sáu vòng giáp chiến đánh với chàng trai một trận. Hai người đánh nhau kịch liệt hơn ba mươi hiệp đầu bất phân thắng bại..
Đánh dưới đất không hơn thua. Hai người lại kéo nhau lên chín tầng mây trên trời tiếp tục giao đấu. Tiếng vũ khí, chưởng lực chạm nhau nghe ầm ầm.. làm rung chuyển trời mây, vang vọng đến cửa trời Đông Thiên Môn.
Các vì Thiên Vương và thiên binh canh cửa trời nghe tiếng động nhìn xuống thấy hai anh tài đang đứng trên các tầng mây đánh nhau rung chuyển thượng giới.. liền lấy kính Chiếu Yêu ra soi xem hai yêu tinh nơi nào mà kéo lên tới trên nầy làm khinh động Thiên giới. Kính Chiếu Yêu soi thấy tướng tinh hai gã là hai con Khỉ đang đánh nhau giống y như Tề Thiên và Lục Nhĩ Di Hầu năm xưa. Nghĩ là Tề Thiên lại lên nữa. Các Thiên Vương hốt hoảng cho đóng cửa Trời cố thủ… sợ hai con Khỉ đánh nhau một lát rồi kéo nhau vào Linh Tiêu điện của Ngọc Hoàng làm loạn..
Hai gã đánh nhau hơn trăm hiệp trên mây vẫn cầm đồng, ngang tài ngang sức, không ai hơn ai đành phải ngừng chiến. Hai người kéo nhau trở về Ma Cung.
Thấy Thiên Ma rất muốn mình ở lại Ma Cung cùng lãnh đạo Ma giới.. Nên chàng nam nhân lên tiếng bảo rằng :
– Ta vâng lệnh thầy ở một thế giới rất xa đến đây mang theo một đại pháp bảo để bắt ngươi về cho thầy ta trị tội. Vì ngươi chiếm lấy Đại quán Bồ Đề nơi đây của người truyền đạo năm xưa, làm thành Ma Cung tụ tập ma giới..
Nhưng ta đã không dùng đến bảo bối… Bởi thấy ngươi tài giỏi, có hào khí và biết trọng người tài.. Ngươi là Thiên Ma không phải Ác Ma.. Làm Ma vẫn có tâm tính nhà Phật có lẽ ngươi cũng xuất thân từ nơi đất Phật… Ngươi chỉ có tội là tham vọng muốn thống lĩnh ma giới, tam giới.. Muốn tự do không chịu sự cai quản của nhà Trời, muốn phá bỏ luật lệ..
– Nếu có duyên kết nghĩa huynh đệ, cùng lãnh đạo Ma giới hay không.. Thì sau khi ta đi viếng Đại Lôi Âm của Phật Như Lai một chuyến rồi trở lại nơi đây hãy bàn tiếp..
Nói xong hắn đạp gió vút lên mây đằng vân bay đi. Thiên Ma đứng nhìn theo biết hắn đến Lôi Âm sẽ làm loạn, ắt bị Như Lại giữ lại.. Vì hắn tuy thần thông quảng đại nhưng Phật Như Lai là Thái Sơn Bắc Đẩu.. Lôi Âm là Thánh địa.. Không phải ai muốn đến là đến, ai muốn đi là đi.. Nghĩ vậy rồi âm thầm theo hắn..
Hết HỒI 1 : TÂY THIÊN THỤ PHONG
https://www.facebook.com/photo?fbid=331816418136785&set=gm.2050252861772997
( sưu tầm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *